Sunday, 14 October 2012

ഈ ആഴ്ചയിലാദ്യം (5)


വിദ്യാഭ്യാസം വെറും അഭ്യാസം മാത്രമായി പോകുമോ?

ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഉസ്കൂ എന്നത് ഒരാധനാ സ്ഥലം പോലെ പവിത്രമായിരുന്നു. ഗുരുവരന്മാ മാതാപിതാക്കളെക്കാ പ്രിയമുള്ളവരായിരുന്നു, പഠനോപകരണങ്ങളും പഠനവും അഭിമാനമായിരുന്നു, ഇന്നത്തെയത്ര  സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സാധാരണ മലയാളം സ്കൂളി കുമാരനാശാനെയും വള്ളത്തോളിനെയും ഉള്ളൂരിനെയും ഒക്കെ അറിഞ്ഞുള്ള യാത്ര ഏറെ മധുരതരം  അവിടെനിന്നു പകർന്നുകിട്ടിയതിൽ നിന്നൊറ്റയെണ്ണം പോലും പതിരായില്ല. എത്രദൂരം താണ്ടിയാണു ഉസ്കൂളിലെത്തുക ഏഴു പീരിയഡും പലപലവിഷയങ്ങളും ർച്ചകളുമായി കടന്നു പോയകാലം എത്ര മനോഹരമായിരുന്നു. ഒരോരോ വിഷയങ്ങളിലും അഗാധമായ അറിവുള്ളവരായിരുന്നു അദ്ധ്യാപക, അവരുടെ അറിവിനെ പരിഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒരു വിദ്യാർഥിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. ഗുരുവരന്മാരുടെ പ്രധാന്യം  രക്ഷകർത്താക്കൾ നിരന്തരം ർമ്മപെടുത്തിയിരുന്നു. അതു അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിരുന്നു

എന്നാ ഇന്നു എന്താണു സ്ഥിതി ഏതദ്ധ്യാപകർക്കാണു വിദ്യാഭ്യാസത്തോടും ജോലിയോടും ആത്മാർഥതയുള്ളത് മാസാമാസം വരുന്ന ക്യത്യമായ ശമ്പളം അതിനോടല്ലാതെ മറ്റെന്തിനോടാണു അദ്ധ്യാപക കൂറുകാണിക്കുക.ഇന്നേതു വിദ്യാർഥിയാണു രക്ഷകർത്താക്കളെയും അദ്ധ്യാപകരെയും അക്ഷരം പ്രതിയനുസരിക്കുന്നത്? എല്ലാം മോഡേ എന്ന പേരി പേകൂത്തായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നശിക്കുന്നത് ഒരു സംസ്കാരമാണു അതോടൊപ്പം നല്ലോരു തലമുറയും അദ്ധ്യാപക ദൈവതുല്ല്യരെന്ന നിലയി നിന്നും ചെകുത്താന്റെ പിന്മുറക്കാരെന്നു പറയേണ്ടി വരും പത്രവാർത്തകൾ വായിച്ചാ
ശിഷ്യഗണങ്ങ എല്ലാവിധ ദുശീലങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതാകട്ടെ മാത്യകാ വിദ്യാലയങ്ങളി നിന്നും ലഹരി വസ്തുക്കളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൂം അവർക്ക് വളരെ നിഷപ്രയാസം ലഭിക്കാവുന്ന ഇടങ്ങളായി ഇന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങ മാറി. സമ്പന്നരുടെ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണു ആധുനികതയി അധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി പിന്തുടരുമ്പോഴും അവരുടെ സാമ്പത്തികസ്രോതസ്  ഉന്നതമായ നിലകളി എത്തിക്കാ കെല്പുള്ളതാണു

ർക്കാരുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളും വിദ്യാർഥികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് സത്യം. പതിനാണ്ടുകൾക്കപ്പുറത്ത് ശ്രീ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി മാഷിനെ പോലെയൂള്ള ദീർഘദർശികളായ ൾക്കാർ രൂപം കൊടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസനയങ്ങളെ യാതൊരു ദയയും ദാഷണ്യവുമില്ലാതെ കശക്കിയെറിഞ്ഞുകളഞ്ഞ നരാധമന്മാരായ ഭരണക്കാരും  വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കച്ചവടചരക്കാക്കി മുക്കിനുമുക്കിനു സ്ഥാപനങ്ങ കെട്ടിപൊക്കി വിലപേശുന്ന സമുദായ ദ്രോഹികളായ നേതാക്കളും അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് വേദതുല്ല്യപരിഗണന നല്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൂടി നമ്മുടെ നല്ലോരു തലമുറയെ നശിപ്പിച്ചുകളയുകയാണു.

No comments:

Post a Comment